سبد خرید

تماشای گروهی

نمایش درباره کیان در تبریز

نمایش درباره کیان در تبریز

اجرای نمایش هملت ماشینی در تبریز

اجرای نمایش هملت ماشینی در تبریز

نمایش دوستان کمدی در تبریز

نمایش دوستان کمدی در تبریز

نمایش مستاجر جدید در تبریز

نمایش مستاجر جدید در تبریز

نمایش اشباح در تبریز

نمایش اشباح در تبریز

نمایش بیگانه در تبریز

نمایش بیگانه در تبریز

نمایش قهوه قجری در تبریز

نمایش قهوه قجری در تبریز

نمایش مترسک در تبریز

نمایش مترسک در تبریز

نمایش دروغ در تبریز

نمایش دروغ در تبریز

نمایش لپرسی در تبریز

نمایش لپرسی در تبریز

نمایش کاسپار در تبریز

نمایش کاسپار در تبریز

اجرای نمایش سیگنال در تبریز

اجرای نمایش سیگنال در تبریز

نمایش پژوهشی پرانتز باز انسان پرانتز بسته در تبریز

نمایش پژوهشی پرانتز باز انسان پرانتز بسته در تبریز

نمایش اتاق ورونیکا

نمایش اتاق ورونیکا

نمایش نگهبان و اژدها

نمایش نگهبان و اژدها

تئاتر دانه های انار

تئاتر دانه های انار

نمایش پیوند خونی

نمایش پیوند خونی

تئاتر فیزیکال آن در من

تئاتر فیزیکال آن در من

تئاتر منن بیراز چوخ دانیش ( به زبان ترکی )

تئاتر منن بیراز چوخ دانیش ( به زبان ترکی )

تئاتر سوءتفاهم

تئاتر سوءتفاهم


ارسال تیکت جدید