تفاوتهای هدایت بازیگر در تئاتر و سینما با تاکید بر روشهای هدایت بیان و بدن بازیگر

تفاوتهای هدایت بازیگر در تئاتر و سینما با تاکید بر روشهای هدایت بیان و بدن بازیگر

پژوهشگران : مهدی رضایی / مسعود دلخواه/ علیرضا دریابیگی

نشریه علمی تخصصی شباک ، سال هفتم شماره 4 ، آبان 1400 ، صص 195-204

دانلود :

10003814006117

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید