بررسی میزانسن و هدایت بازیگر در تئاتر مستند معاصر به شیوۀ ورباتیم

بررسی میزانسن و هدایت بازیگر در تئاتر مستند معاصر به شیوۀ ورباتیم

پژوهشگران : زینب خدیو یکاشانی/حمیدرضا افشار

فصلنامه علمی تئاتر ، شماره 93 ، تابستان 1402 ، صص 7-16

دانلود از :

65cca15e2aef0-10713-1402-2-1

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید