بررسی جایگاه بداهه پردازی در کمدیا دلآرته از منظر سیرو فررونه

بررسی جایگاه بداهه پردازی در کمدیا دلآرته از منظر سیرو فررونه

پژوهشگران : دومان ریاضی / یاسمن فرهنگ پور

دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی / سال چهارم شماره 3 / تیر 1398

داللود مقاله :

بررسی جایگاه بداهه پردازی در کمدیا دلآرته

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید