آرین منوشکین و آفرینش جمعی

آرین منوشکین و آفرینش جمعی

پژوهشگر : غزل اسکندرنژاد

دانشجوی دکترای پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس

فصلنامه هنر ، شماره 82 ، صص 52 -67

دانلود :

آرین منوشکین

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید